Vibyförsamling ska bli miljödiplomerad

Enligt ett beslut i kyrkorådet i februari 2017 ska Viby församling miljödiplomeras.

Vad är miljödiplomering?

Miljödiplomering handlar om att arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt med miljö- och hållbarhetsfrågor. För att bli diplomerad måste organisationen uppfylla vissa kriterier och nå vissa mål.

Svenska kyrkans miljödiplomering påminner om andra miljöledningssystem med nulägesbeskrivningar, mål och planer för hur målen ska nås och följas upp. En viktig skillnad är att det även innehåller sociala och andliga perspektiv.

Social hållbarhet handlar till exempel om hur vi skapar ett jämlikt samhälle, där människor känner förtroende och tillit till varandra och där vi alla är delaktiga och blir sedda. Andliga perspektiv rör hur vi utifrån vår tro kan leva ett hållbart liv i samklang med hela guds skapelse.

Miljödiplomeringen består av 3 faser, och redan i fas 1 finns de flesta delar med som gör ett miljöledningssystem komplett. I fas 2 och 3 tillkommer några punkter, och dessutom höjs kraven på bl.a. uppföljning och att ledningssystemet ska vara väl förankrat i organisationen.

Viby församling har valt tre områden som vi arbetar med.

  • Hållbar energi för alla
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Ekosystem och biologisk mångfald.

Vi har en miljögrupp och miljösamordnare som har till uppgift att sammanställa och dokumentera arbetet och resultaten fortlöpande. När ett mål är uppnått ska det utvärderas och sedan ska ett beslut om nytt mål tas.

Miljögruppen består av 6 personer: Benjamin Lundqvist kyrkoherde, Magnus Nilsson kyrkvaktmästare, Caroline Tivedal-Persson miljösamordnare, Ingeborg Lindqvist Torstensson ordförande i kyrkorådet, Anneli Nordin kyrkorådet och Astrid Odell kyrkorådet.

Hållbarhetsarbetet är redan väl förankrat i församlingen och de olika verksamheterna. Vi sopsorterar, ställer miljö- och hållbarhets krav på inköp och på de flesta av våra leverantörer. Vi har installerat värmeåtervinning i servicebyggnaden och församlingshemmet och medverkar i projektet mångfaldens landskap. Det är några exempel på vårt arbete.

Innan årets slut hoppas vi vara klara med dokumentationen för fas 1 så vi kan få vår miljödiplomering. När vi diplomerats fas 1 så jobbar vi vidare mot fas 2. För att behålla diplomeringen måste vi visa att arbetet fortskrider och att vi aktivt arbetar mot nya mål. Miljödiplomeringen är ett sätt att mäta och visualisera församlingens arbete med hållbarhetsfrågor.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pilgrimsvandringen i Franciskus fotspår är inställd.

Den inplanerade pilgrimsvandringen i Franciskus fotspår i Farfa Italien den 3/10 – 8/10 är inställd på grund av Covid 19 viruset. Vi hoppas på att kunna genomföra den resan nästa år istället.

Däremot kommer vi att planenligt genomföra pilgrimsvandringen från Riseberga klosterruin till Vadstena 18/5 – 24/5 samt vandringen till Nidaros 1/9 – 6/9 så vida inget oförutsett inträffar.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Coronatid är vandringstid

Många ger sig ut i skog och mark på vandring i dessa coronatider. När gruppaktiviteter blir svåra att genomföra kan man ju vandra enskilt eller i mindre konstellationer. Närkes Pilgrimscenter erbjuder service längs Katarinaleden (från Närkes Kil i norr till Vadstena i söder) för 400 kr per dag. Då kan man få hjälp med transport av bagage till nästa etappmål, kvällsmat, övernattning och frukost med matsäcksberedning.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bokcafé inställt

I corona tider får vi anpassa oss och vår verksamhet efter de nya riktlinjer som gäller. Tyvärr får vi senarelägga bokcaféet vi hade inplanerat. Författarinnan Eva Mattson skulle komma och berätta om sin bok Furstinnan en biografi om drottningen Katarina Jagellonica, men så som läget är så finner vi det bäst att flytta fram det till ett senare datum. Vi får återkomma om när det blir.

Bildresultat för katarina jagellonica
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Händer under år 2020

Vi kommer att arrangera tre långa pilgrimsvandringar.

18-24 maj Riseberga klosterruin -Vadstena

1-6 september Nidaros

3-8 oktober Farfa Italien INSTÄLLD

PILGRIMSKVÄLLAR OM VADSTENA | 21 april och 5 maj
Två studiekvällar kring Vadstena, den heliga Birgitta och hennes döttrar samt dåtida och nutida pilgrimer. Bra som förberedelse inför vandringen i maj (se nedan). Tid: 18.30–20.30. Servering till självkostnadspris. Anmälan senast 17 april respektive 30 april.

VANDRING TILL VALLFARTSMÄSSAN I RISEBERGA | 31/5

Vandringar ordnas från flera platser, t.ex. från Viby Gamla Prästgård (14 km), start kl. 07.00. Den årliga vallfartsmässan, som i år leds av domprost Christoffer Lundgren, börjar kl. 11.00 på pingstdagen i Riseberga klosterruin. Vid regn i Kräcklinge kyrka. Kontakta oss för mer info.

ANNANDAG PINGST | 1 juni
På årsdagen av invigningen av Helgeandskapellet på andra våningen i Gamla Prästgården firas högmässa där kl. 18.30 i. Efteråt pizza bakad i bakugnen till självkostnadspris och föredrag om Nidaros som pilgrimsmål. Kvällen fungerar även som förberedelse inför Nidarosresan i augusti. Ingen anmälan behövs.

RISEBERGA-VADSTENA | 18-24 maj
Vi vandrar längs Katarinaleden via Viby, Dovrasjödalen, Åmmelången och Hammar. Dagsetapperna är c:a 20 km. Kostnad: 400: – per dygn inkl. frukost, matsäck, middag och övernattning. Anmälan senast 21/4.

PILGRIMSKVÄLL OM NIDAROS | 18 augusti
Studiekväll kring Nidaros, Romboleden och pilgrimsresan till Nidaros i slutet av månaden (se nedan). Tid: 18.30–20.30. Servering till självkostnadspris. Anmälan senast 14 augusti.

PILGRIMSRESA TILL NIDAROS | 1-6 september
Med start i Närkes Kils kyrka färdas vi med minibuss (c:a 70 mil) och till fots (c:a 10 mil) till och längs Romboleden via Dalarna och Härjedalen. Anmälan senast 18 juni.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vandringsvägar i Närke

Har du tips om fina vägar för pilgrimsvandring i Närke? Det kan vara kortare eller längre sträckor, vägar från ”A till A” eller från ”A till B”. Dela med dig av dina tips så publiceras de på Pilgrim i Närke!

Hör av dig till pilgrimscenter@viby.nu

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar