Vibyförsamling ska bli miljödiplomerad

Enligt ett beslut i kyrkorådet i februari 2017 ska Viby församling miljödiplomeras.

Vad är miljödiplomering?

Miljödiplomering handlar om att arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt med miljö- och hållbarhetsfrågor. För att bli diplomerad måste organisationen uppfylla vissa kriterier och nå vissa mål.

Svenska kyrkans miljödiplomering påminner om andra miljöledningssystem med nulägesbeskrivningar, mål och planer för hur målen ska nås och följas upp. En viktig skillnad är att det även innehåller sociala och andliga perspektiv.

Social hållbarhet handlar till exempel om hur vi skapar ett jämlikt samhälle, där människor känner förtroende och tillit till varandra och där vi alla är delaktiga och blir sedda. Andliga perspektiv rör hur vi utifrån vår tro kan leva ett hållbart liv i samklang med hela guds skapelse.

Miljödiplomeringen består av 3 faser, och redan i fas 1 finns de flesta delar med som gör ett miljöledningssystem komplett. I fas 2 och 3 tillkommer några punkter, och dessutom höjs kraven på bl.a. uppföljning och att ledningssystemet ska vara väl förankrat i organisationen.

Viby församling har valt tre områden som vi arbetar med.

  • Hållbar energi för alla
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Ekosystem och biologisk mångfald.

Vi har en miljögrupp och miljösamordnare som har till uppgift att sammanställa och dokumentera arbetet och resultaten fortlöpande. När ett mål är uppnått ska det utvärderas och sedan ska ett beslut om nytt mål tas.

Miljögruppen består av 6 personer: Benjamin Lundqvist kyrkoherde, Magnus Nilsson kyrkvaktmästare, Caroline Tivedal-Persson miljösamordnare, Ingeborg Lindqvist Torstensson ordförande i kyrkorådet, Anneli Nordin kyrkorådet och Astrid Odell kyrkorådet.

Hållbarhetsarbetet är redan väl förankrat i församlingen och de olika verksamheterna. Vi sopsorterar, ställer miljö- och hållbarhets krav på inköp och på de flesta av våra leverantörer. Vi har installerat värmeåtervinning i servicebyggnaden och församlingshemmet och medverkar i projektet mångfaldens landskap. Det är några exempel på vårt arbete.

Innan årets slut hoppas vi vara klara med dokumentationen för fas 1 så vi kan få vår miljödiplomering. När vi diplomerats fas 1 så jobbar vi vidare mot fas 2. För att behålla diplomeringen måste vi visa att arbetet fortskrider och att vi aktivt arbetar mot nya mål. Miljödiplomeringen är ett sätt att mäta och visualisera församlingens arbete med hållbarhetsfrågor.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.