Närkes Kils kyrka-Vintrosa kyrka, 17 km

Vandringen kan börja vid  Närkes Kils kyrka och man går över Närkeslätten via Hälleby torp och Blacksta och vidare längs Tysslingens västra sida förbi Norra Svalnäs, Fagersta, Hällebergs torp och Gymninge till den vackra radbyn  Tysslinge by, Osvalla, Valla, och Götavi. Vandringen fortsätter söderut på grusvägar och korsar både nya och gamla E18 innan den når Vintrosa kyrka och prästgård.

Kils kyrka

Kils Kyrka är en medeltida kyrka, troligen från 1200-talet, som liksom många andra kyrkor i Närke är byggd högt uppe på Karlslundsåsen. Kyrkan är speciell och väl värd ett besök, då kyrkor med absidförsedda korsarmar huvudsakligen byggdes som domkyrkor och klosterkyrkor, oftast med kunglig anknytning.

Kyrkan i Kil har varit moderkyrka för ett område som omfattade delar av Lekebergslagen, nuvarande Närkes Kil och västra Västmanland till gränsen mot Nås i Dalarna. Inom detta område hölls lokala gudstjänster i små gruv- och hyttkapell. Men vid de stora högtiderna har man samlats i huvudkyrkan, såväl lekmän som präster och säkerligen fyllt denna till sista plats.

Kyrkan sitt nuvarande utseende på 1780-talet. Medeltidskyrkan omgestaltades i gustaviansk stil efter ritningar av C.F Adelcrantz. Valven revs och ersattes av ett putsat tunnvalv av bräder. 1909 fick tornet sin nuvarande spira. 1931 målades väggdekorationerna från 1898 över.

IMG_1586Detaljer från medeltidskyrkan som finns kvar är en Sankt Olofsbild i trä, samt ett franskt helgonskåp, med apostel eller helgon, båda från 1300-talet. Kalkmålningar från tidigt 1300-tal ovanför sakristian där man också kan se kvarlämnade delar av kryssvalven över koret. Ovanför sakristian finns en del museala föremål, bland annat en straffstock som stått utanför kyrkan

Länsstyrelsen Kils kyrka

Svansjön Tysslingen

Sångsvanarna är kända från Tysslingen vad gäller större antal ända från åtminstone 1940-talet. . Idag passerar varje år omkring 8000 svanar. Andra hälften av mars brukar de högsta dagsvärdena noteras. Sedan mitten av 1980-talet har ett antal miljoner kronor satsats i en genomgripande restaurering av hela Tysslingeområdet. Strandängarna har röjts fram och betesdjur håller dem öppna. Vid Tysslingen trivs mellan 160 och 180 fågelarter och de kan skådas dels i norra änden där det finns ett fågeltorn, dels från södra delen av sjön där det finns sankängar och en plattform.

www.tysslingen.nu

Tysslinge kyrka

De äldsta delarna; tornet, vapenhuset och sakristian, är medeltida troligen från 1100-talet. På 1600- och 1700-talen utvidgades kyrkan, men den raserades 1823 varvid kyrkan omdanades nästan fullständigt till en s.k. Karl Johanskyrka. Tysslinge omnämns som eget pastorat i ett påvebrev från 1314.

Altaruppsatsen är i senbarock, en efterbildning efter David Klöcker Ehrenstrahl. Predikstolen är från 1763 och är försedd med timglas, skänkt till församlingen 1776 i samband med Gustav IV Adolfs födelse. Två dopfuntar finns; en av trä från 1600-talet och en av kalksten, skänkt till kyrkan 1953.

Tysslinge församling

Rapport från renoveringsarbetet

 

Vintrosa kyrka

På platsen för Vintrosa kyrka fanns tidigare en medeltidskyrka, sannolikt uppförd under 1100-talet eller tidigt på 1200-talet. Kyrkan raserades i etapper under 1700-talet och 1800-talet. Partier av medeltidskyrkan finns möjligen bevarade i det befintliga långhusets sydmur, ovisst dock i vilken omfattning. Vid radikal ombyggnad på 1720 och 1730-talen breddades medeltidskyrkan i norr och förlängdes i öster och sakristian utvidgades. Åren 1824 -1825 vidgades kyrkan mot väster och det medeltida tornet ersattes med ett nytt.

Kyrkan förstördes när taket rasade in i en brand i mars 2014, men är restaurerad och återinvigdes vid påsk 2016. Det medeltida triumfkrucifixet kunde räddas från branden och hänger nu som altaruppsats med bakgrund av en mosaik skapad av Gabor Pastor.

 

 

Boende Närkes Kil

Vallby gård; http://cblibs.com/vallby/

Boende Vintrosa

Bäcks gård, http://backsgard.se/

Axbergs församling, Närkes Kils kyrka

https://svenskakyrkan.se/axberg

Tysslinge församling, Tysslinge och Vintrosa kyrka

https://svenskakyrkan.se/tysslinge